BKW_Web20.jpg
 

ด้วยความตั้งใจจะทำให้ ภาชานะสตูดิโอ เป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากสถานที่ใช้ทำงาน และจัดแสดง ผลงานศิลปะประเภทงานเซรามิคที่ตนได้สร้างสรรค์ขึ้นมา คุณโกมล เจ้าของสตูดิโอผู้หลงใหลในงานเซรามิค บุคคลผู้ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานทุกชิ้นด้วยความประณีต ใส่ใจแม้ในรายละเอียดเล็กน้อย รวมไปถึงเรื่องของความสวยงามและการนำไปใช้งานจริง

ผลงานที่ผ่านการรังสรรค์ด้วยสองมือทุกชิ้นจึงมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างมีความหมาย นอกเหนือไปจากความตั้งใจที่เน้นส่งเสริมผลักดันการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ของคนทำงานให้ได้ใช้พื้นที่ส่วนนี้ร่วมกันแล้ว บ้านหลังนี้ก็ยังถูกใช้เป็นพื้นที่สำหรับสอนเซรามิคในระดับต่างๆให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย


PaChaNa Studio has been established since 2005 by Komol Kongcharoen.
He  graduated from Chiang Mai University in the faculty of Fine Art,
Sculpture Major. 

All ceramics are uniquely handmade. The studio creates practical designs with good quality and safety which make the work full of functions and aesthetics. 


 
 

ภาชานะ สตูดิโอ

081-711-5007
FB: pachanastudio
pachanastudio@gmail.com